JAN NOWAK, 54 lat
Raport premium o osobie
 
- INFORMACJE OGÓLNE
DANE OSOBY
Imię: JAN
Nazwisko: NOWAK
Pesel: 59123101234
Data urodzenia: 31.12.1959 (54 lat)
Płeć: Mężczyzna
POWIAZANIA OSOBY
Liczba powiązań kapitałowych: 7 firm
Ostatnia zmiana w powiązaniach kapitałowych: 03.10.2012
Liczba powiązań osobowych: 4 firm
Ostatnia zmiana w powiązaniach osobowych: 31.05.2010
Graf powiązań:
INNE POWIAZANIA
Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w: ABC POLSKA SP. Z O.O.
DEF SP. Z O.O.
GHI SP. Z O.O.
JKL SP. Z O.O.
NMO SP. Z O.O.
PQR SP. Z O.O.
XYZ SP. J.
Osoby współwystępujące w KRS w przeszłości działały w: DEF SP. Z O.O.
GHI SP. Z O.O.
NMO SP. Z O.O.
STW S.A.
XYZ SP. J.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE- KRS
Obecne funkcje tej osoby wg. KRS to: Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − ABC POLSKA SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − DEF SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz PREZES ZARZĄDU − GHI SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − JKL SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz PREZES ZARZĄDU − PQR SP. Z O.O.
Pierwszy wpis do KRS tej osoby z datą: 25.07.2001
Pierwsza funkcja tej osoby wg. KRS to: Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz
Prowadzi lub prowadził działalność w województwach: , LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - PRZETARGI
Spółki w których prowadzi lub prowadził działalność wygrały: 5 PRZETARGÓW
na łączną kwotę: 4 571 593,31 PLN
Ostatni przetarg z dn.: 11.06.2013
na kwotę: 616 681,98 PLN
dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów...
Przetarg o najwyższej wartości: 3 320 333,40 PLN
z dn.: 04.06.2009
dotyczy: armatura hydrauliczna, farby, rozcieńczalniki, zaprawy,...
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - DANE FINANSOWE
Najwyższy zysk netto spółki powiązanej: 469 448,51 PLN
w firmie: STW S.A.
Najwyższa dynamika zysku netto spółki powiązanej: 480,60 %
w firmie: DEF SP. Z O.O.
Suma zysków netto w spółkach powiązanych (ostatnie lata): -417 499,85 PLN
Najwyższy przychód spółki powiązanej: 8 598 291,23 PLN
w firmie: NMO SP. Z O.O.
Najwyższa dynamika przychodu spółki powiązanej: 4,38 %
w firmie: GHI SP. Z O.O.
Suma przychodów w spółkach powiązanych (ostatnie lata): 21 734 199,69 PLN
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - BRANŻE
Prowadzi lub prowadził działalność w branżach: 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO,
2521Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA,
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY,
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO,
2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU,
2320Z - PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH,
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- POWIĄZANIA KAPITAŁOWE    Powiazania kapitałowe informują o ilości udziałów / akcji osoby / firmy X w poszczególnych firmach.
+ ABC POLSKA SP. Z O.O.
39-300 MIELEC
(KRS 0000000099; NIP 817-218-86-29)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
22.08.2008 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 70 35 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie ABC POLSKA SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
MADEJ DAWID FILIP 34 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 22.08.2008 − 21.06.2013 (1764 dni) ABC POLSKA SP. Z O.O.
NOWEK MARIUSZ ROBERT 35 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 22.08.2008 − 21.06.2013 (1764 dni) ABC POLSKA SP. Z O.O.
SZCZYGIEŁ PIOTR 37 Zarząd (WICEPREZES ZARZĄDU) 22.08.2008 − 21.06.2013 (1764 dni) ABC POLSKA SP. Z O.O.
 
Dane finansowe 2008 − 2010:
Rok201020092008
Przychody netto120 656,12214 866,34
Dynamika przychodów-43,85 %
Zysk netto-2 243,764 254,72-3 000,30
Dynamika zysku netto
 
Na dzień: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Bilans      
- A. Aktywa trwałe 25 000,00 25 000,00 25 000,00
- I. Wartości niematerialne i prawne      
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych      
- 2. Wartość firmy      
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne      
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
- II. Rzeczowe aktywa trwałe      
- 1. Środki trwałe      
- a. Grunty w tym prawa wieczyste      
- b. Budynki, lokale i obiekty      
- c. Urządzenia techniczne i maszyny      
- d. Środki transportu      
- e. Inne środki trwałe      
- 2. Środki trwałe w budowie      
- 3. Zaliczki na środki trwałe      
- III. Należności długoterminowe      
- 1. Od jednostek powiązanych      
- 2. Od pozostałych jednostek      
- IV. Inwestycje długoterminowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00
- 1. Nieruchomości      
- 2. Wartości niematerialne i prawne      
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach 25 000,00 25 000,00 25 000,00
- i. udziały lub akcje 25 000,00 25 000,00 25 000,00
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- 4. Inne inwestycje długoterminowe      
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe      
- B. Aktywa obrotowe 75 533,91
(128,63%)
33 037,85
(37,33%)
24 057,87
- I. Zapasy   11 532,03  
- 1. Materiały      
- 2. Półprodukty i produkty w toku      
- 3. Produkty gotowe      
- 4. Towary      
- 5. Zaliczki na dostawy   11 532,03  
- II. Należności krótkoterminowe 48 158,86
(150,51%)
19 224,00
(3 927,82%)
477,28
- 1. Należności od jednostek powiązanych      
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty      
- i. Do 12 miesięcy      
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Należności od pozostałych jednostek 48 158,86
(150,51%)
19 224,00
(3 927,82%)
477,28
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 44 824,07
(225,58%)
13 767,26  
- i. Do 12 miesięcy 44 824,07
(225,58%)
13 767,26  
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 3 334,79
(-38,89%)
5 456,74
(1 043,30%)
477,28
- c. Inne      
- d. Dochodzone na drodze sądowej      
- III. Inwestycje krótkoterminowe 27 375,05
(1 099,70%)
2 281,82
(-90,32%)
23 580,59
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 375,05
(1 099,70%)
2 281,82
(-90,32%)
23 580,59
- a. W jednostkach powiązanych 26 411,64    
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki 26 411,64    
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach      
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki      
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 963,41
(-57,78%)
2 281,82
(-90,32%)
23 580,59
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 963,41
(-57,78%)
2 281,82
(-90,32%)
23 580,59
- ii. Inne środki pieniężne      
- iii. Inne aktywa pieniężne      
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe      
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
- Aktywa razem 100 533,91
(73,22%)
58 037,85
(18,30%)
49 057,87
- A. Kapitał (fundusz) własny 49 010,66
(-4,38%)
51 254,42
(9,05%)
46 999,70
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 50 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy      
- III. Udziały (akcje) własne      
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 254,42    
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny      
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe      
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -3 000,30  
- VIII. Zysk (strata) netto -2 243,76
(-152,74%)
4 254,72
(-241,81%)
-3 000,30
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku      
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 523,25
(659,55%)
6 783,43
(229,59%)
2 058,17
- I. Rezerwy na zobowiązania      
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.      
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- 3. Pozstałe rezerwy      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- II. Zobowiązania długoterminowe 26 461,57    
- 1. Wobec jednostek powiązanych 26 461,57    
- 2. Wobec pozostałych jednostek      
- a. Kredyty i pożyczki      
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Inne      
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 999,48
(396,82%)
4 830,60
(134,70%)
2 058,17
- 1. Wobec jednostek powiązanych 22 092,53    
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 22 092,53    
- i. Do 12 miesięcy 22 092,53    
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Wobec pozostałych jednostek 1 906,95
(-60,52%)
4 830,60
(134,70%)
2 058,17
- a. Kredyty i pożyczki      
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 680,92
(-72,16%)
2 445,69
(1 154,01%)
195,03
- i. Do 12 miesięcy 680,92
(-72,16%)
2 445,69
(1 154,01%)
195,03
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy      
- f. Zobowiązania wekslowe      
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 108,00 108,00
(237,50%)
32,00
- h. Z tytułu wynagrodzeń 146,00 146,00
(73,81%)
84,00
- i. Inne 972,03
(-54,38%)
2 130,91
(21,97%)
1 747,14
- 3. Fundusze specjalne      
- a. ZFSS      
- b. ZFRON      
- c. Pozostałe      
- IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 062,20
(-45,61%)
1 952,83  
- 1. Ujemna wartość firmy      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 062,20
(-45,61%)
1 952,83  
- a. Długoterminowe      
- b. Krótkoterminowe 1 062,20
(-45,61%)
1 952,83  
- Pasywa razem 100 533,91
(73,22%)
58 037,85
(18,30%)
49 057,87
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2009 08.08.2008
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów      
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -jednostkom powiązanym      
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów      
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)      
- D. Koszty sprzedaży      
- E. Koszty ogólnego zarządu      
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)      
- G. Pozostałe przychody operacyjne      
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne      
- H. Pozostałe koszty operacyjne      
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne      
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)      
- J. Przychody finansowe      
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- III. Zysk ze zbycia inwestycji      
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne      
- K. Koszty finansowe      
- I. Odsetki w tym:      
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji      
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne      
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)      
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)      
- O. Podatek dochodowy      
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)      
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2009 08.08.2008
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 120 656,12
(-43,85%)
214 866,34  
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   214 866,34  
- II. Zmiana stanu produktów      
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.      
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 120 656,12    
- B. Koszty działalności operacyjnej 122 840,85
(-41,48%)
209 907,84
(6 852,02%)
3 019,38
- I. Amortyzacja      
- II. Zużycie materiałów i energii 236,73
(-99,88%)
200 830,89
(647 741,58%)
31,00
- III. Usługi obce 6 438,72
(45,33%)
4 430,45
(97,70%)
2 240,95
- IV. Podatki i opłaty w tym: 290,00 290,00
(-35,19%)
447,43
- - podatek akcyzowy      
- V. Wynagrodzenia 2 400,00
(14,29%)
2 100,00
(600,00%)
300,00
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 558,49
(456,55%)
2 256,50  
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 100 916,91    
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2 184,73
(-144,06%)
4 958,50
(-264,22%)
-3 019,38
- D. Pozostałe przychody operacyjne 2,10
(-13,93%)
2,44  
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne 2,10
(-13,93%)
2,44  
- E. Pozostałe koszty operacyjne 2,60
(113,11%)
1,22  
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne 2,60
(113,11%)
1,22  
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -2 185,23
(-144,06%)
4 959,72
(-264,26%)
-3 019,38
- G. Przychody finansowe 1 412,32
(7 746,22%)
18,00
(-5,66%)
19,08
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym 1 412,32
(7 746,22%)
18,00
(-5,66%)
19,08
- - od jednostek powiązanych 1 411,64    
- III. Zysk ze zbycia inwestycji      
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne      
- H. Koszty finansowe 1 470,85    
- I. Odsetki w tym: 1 470,85    
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji      
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne      
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) -2 243,76
(-145,08%)
4 977,72
(-265,91%)
-3 000,30
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) -2 243,76
(-145,08%)
4 977,72
(-265,91%)
-3 000,30
- L. Podatek dochodowy   723,00  
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)      
 
 
 
 
+ DEF SP. Z O.O.
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
(KRS 0000000098; NIP 817-216-75-61)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
16.06.2010 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 15 7 500,00
03.10.2012 Zmieniono wartość udziałów 70 35 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie DEF SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
BOROWCZYK MARCIN 37 Zarząd (PREZES ZARZĄDU) 03.10.2012 − 21.06.2013 (261 dni) DEF SP. Z O.O.
WÓJCIK LESZEK JERZY 52 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 16.06.2010 − 03.10.2012 (840 dni)
NOWIK BOGUSŁAW MARIAN 53 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz
NOWEK MARIUSZ ROBERT 35 Zarząd (PREZES ZARZĄDU) 16.06.2010 − 03.10.2012 (840 dni) ABC POLSKA SP. Z O.O.
PROBOLA MATEUSZ 35 Zarząd (WICEPREZES ZARZĄDU) CDG PRO SP. Z O.O.
CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
WIECH IRENEUSZ 39 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 16.06.2010 − 03.10.2012 (840 dni)
 
Dane finansowe 2008 − 2010:
Rok201020092008
Przychody netto100 916,90210 952,4925 700,94
Dynamika przychodów-52,16 %720,80 %
Zysk netto19 503,453 359,16-26 647,40
Dynamika zysku netto480,60 %
 
Na dzień: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Bilans      
- A. Aktywa trwałe      
- I. Wartości niematerialne i prawne      
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych      
- 2. Wartość firmy      
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne      
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
- II. Rzeczowe aktywa trwałe      
- 1. Środki trwałe      
- a. Grunty w tym prawa wieczyste      
- b. Budynki, lokale i obiekty      
- c. Urządzenia techniczne i maszyny      
- d. Środki transportu      
- e. Inne środki trwałe      
- 2. Środki trwałe w budowie      
- 3. Zaliczki na środki trwałe      
- III. Należności długoterminowe      
- 1. Od jednostek powiązanych      
- 2. Od pozostałych jednostek      
- IV. Inwestycje długoterminowe      
- 1. Nieruchomości      
- 2. Wartości niematerialne i prawne      
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe      
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach      
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- 4. Inne inwestycje długoterminowe      
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe      
- B. Aktywa obrotowe 76 807,21
(42,25%)
53 995,73
(167,03%)
20 220,54
- I. Zapasy 36 593,73
(4,01%)
35 184,20  
- 1. Materiały 34 983,73
(5,42%)
33 184,20  
- 2. Półprodukty i produkty w toku      
- 3. Produkty gotowe      
- 4. Towary      
- 5. Zaliczki na dostawy 1 610,00
(-19,50%)
2 000,00  
- II. Należności krótkoterminowe 24 999,39
(86,18%)
13 427,36
(25,30%)
10 716,00
- 1. Należności od jednostek powiązanych 22 092,51    
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 22 092,51    
- i. Do 12 miesięcy 22 092,51    
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Należności od pozostałych jednostek 2 906,88
(-78,35%)
13 427,36
(25,30%)
10 716,00
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty   8 097,95
(29,46%)
6 255,00
- i. Do 12 miesięcy   8 097,95
(29,46%)
6 255,00
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 2 906,88
(-45,46%)
5 329,41
(19,47%)
4 461,00
- c. Inne      
- d. Dochodzone na drodze sądowej      
- III. Inwestycje krótkoterminowe 5 615,07
(4,29%)
5 384,17
(-43,35%)
9 504,54
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 615,07
(4,29%)
5 384,17
(-43,35%)
9 504,54
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki      
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach      
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki      
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 615,07
(4,29%)
5 384,17
(-43,35%)
9 504,54
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 615,07
(4,29%)
5 384,17
(-43,35%)
9 504,54
- ii. Inne środki pieniężne      
- iii. Inne aktywa pieniężne      
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe      
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 599,02    
- Aktywa razem 76 807,21
(42,25%)
53 995,73
(167,03%)
20 220,54
- A. Kapitał (fundusz) własny 17 290,78
(-881,44%)
-2 212,67
(-60,29%)
-5 571,83
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 50 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy      
- III. Udziały (akcje) własne      
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy      
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny      
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe      
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 212,67
(-6,04%)
-55 571,83
(92,13%)
-28 924,43
- VIII. Zysk (strata) netto 19 503,45
(480,60%)
3 359,16
(-112,61%)
-26 647,40
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku      
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 516,43
(5,89%)
56 208,40
(117,93%)
25 792,37
- I. Rezerwy na zobowiązania      
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.      
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- 3. Pozstałe rezerwy      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- II. Zobowiązania długoterminowe      
- 1. Wobec jednostek powiązanych      
- 2. Wobec pozostałych jednostek      
- a. Kredyty i pożyczki      
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Inne      
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 59 516,43
(33,22%)
44 676,38
(73,22%)
25 792,37
- 1. Wobec jednostek powiązanych 50 130,34   12 980,63
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności      
- i. Do 12 miesięcy      
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne 50 130,34   12 980,63
- 2. Wobec pozostałych jednostek 9 386,09
(-78,99%)
44 676,38
(248,71%)
12 811,74
- a. Kredyty i pożyczki      
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 9 132,09
(-79,44%)
44 422,38
(250,09%)
12 688,74
- i. Do 12 miesięcy 9 132,09
(-79,44%)
44 422,38
(250,09%)
12 688,74
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy      
- f. Zobowiązania wekslowe      
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 108,00 108,00
(176,92%)
39,00
- h. Z tytułu wynagrodzeń 146,00 146,00
(73,81%)
84,00
- i. Inne      
- 3. Fundusze specjalne      
- a. ZFSS      
- b. ZFRON      
- c. Pozostałe      
- IV. Rozliczenia międzyokresowe   11 532,02  
- 1. Ujemna wartość firmy      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   11 532,02  
- a. Długoterminowe      
- b. Krótkoterminowe   11 532,02  
- Pasywa razem 76 807,21
(42,25%)
53 995,73
(167,03%)
20 220,54
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów      
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -jednostkom powiązanym      
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów      
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)      
- D. Koszty sprzedaży      
- E. Koszty ogólnego zarządu      
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)      
- G. Pozostałe przychody operacyjne      
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne      
- H. Pozostałe koszty operacyjne      
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne      
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)      
- J. Przychody finansowe      
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- III. Zysk ze zbycia inwestycji      
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne      
- K. Koszty finansowe      
- I. Odsetki w tym:      
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji      
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne      
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)      
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)      
- O. Podatek dochodowy      
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)      
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 100 916,90
(-52,16%)
210 952,49
(720,80%)
25 700,94
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 100 916,90
(-52,16%)
210 952,49
(720,80%)
25 700,94
- II. Zmiana stanu produktów      
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.      
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
- B. Koszty działalności operacyjnej 75 930,21
(-60,33%)
191 404,00
(258,03%)
53 459,72
- I. Amortyzacja      
- II. Zużycie materiałów i energii 44 390,47
(-58,45%)
106 845,82
(1 892,33%)
5 362,86
- III. Usługi obce 25 412,36
(-67,46%)
78 092,12
(219,02%)
24 478,78
- IV. Podatki i opłaty w tym: 970,00
(-51,51%)
2 000,59
(125,34%)
887,82
- - podatek akcyzowy      
- V. Wynagrodzenia 2 400,00
(-11,11%)
2 700,00
(-85,15%)
18 180,00
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     3 525,26
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 757,38
(56,18%)
1 765,47
(72,24%)
1 025,00
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 24 986,69
(27,82%)
19 548,49
(-170,42%)
-27 758,78
- D. Pozostałe przychody operacyjne 0,96
(-99,87%)
761,85
(-85,14%)
5 127,05
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne 0,96
(-99,87%)
761,85
(-85,14%)
5 127,05
- E. Pozostałe koszty operacyjne 2 853,86
(-82,39%)
16 208,15
(401,02%)
3 235,04
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne 2 853,86
(-82,39%)
16 208,15
(401,02%)
3 235,04
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 22 133,79
(439,56%)
4 102,19
(-115,86%)
-25 866,77
- G. Przychody finansowe      
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- III. Zysk ze zbycia inwestycji      
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne      
- H. Koszty finansowe 2 630,34
(254,00%)
743,03
(-4,82%)
780,63
- I. Odsetki w tym: 2 630,34
(254,00%)
743,03
(-4,82%)
780,63
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji      
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne      
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) 19 503,45
(480,60%)
3 359,16
(-112,61%)
-26 647,40
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) 19 503,45
(480,60%)
3 359,16
(-112,61%)
-26 647,40
- L. Podatek dochodowy      
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)      
 
 
 
 
+ GHI SP. Z O.O.
25-901 CEDZYNA
(KRS 0000000097; NIP 664-197-28-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
29.12.2003 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 39 48 750,00
 
Osoby współwystepujące w firmie GHI SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
KANIA ZBIGNIEW ZYGMUNT 42 Zarząd (PREZES ZARZĄDU) 16.11.2004 − 17.03.2008 (1217 dni) ARTECH + SP. Z O.O.
NEXTEND SP. Z O.O.
PEX-POOL PLUS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
SZCZAŁUBA MARCIN 35 Zarząd (WICEPREZES ZARZĄDU) 17.03.2008 − 21.06.2013 (1922 dni) GHI SP. Z O.O.
 
Dane finansowe 2005 − 2009:
Rok20092008200720062005
Przychody netto3 188 084,223 054 424,4666 888,00
Dynamika przychodów4,38 %413,96 %
Zysk netto219 567,2386 802,9516 831,22
Dynamika zysku netto152,95 %352,62 %
 
Na dzień: 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2005
- Bilans      
- A. Aktywa trwałe 14 338 370,15
(-5,32%)
15 144 369,02 1 815 609,68
- I. Wartości niematerialne i prawne      
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych      
- 2. Wartość firmy      
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne      
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 338 370,15
(177,22%)
5 172 270,56 1 815 609,68
- 1. Środki trwałe 6 420 868,68
(24,14%)
5 172 270,56  
- a. Grunty w tym prawa wieczyste 1 553 934,38    
- b. Budynki, lokale i obiekty 4 717 201,36
(-4,06%)
4 916 943,24  
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 60 082,04
(-72,73%)
220 360,36  
- d. Środki transportu 76 803,69
(305,58%)
18 936,63  
- e. Inne środki trwałe 12 847,21
(-19,86%)
16 030,33  
- 2. Środki trwałe w budowie 7 767 501,47   1 815 609,68
- 3. Zaliczki na środki trwałe 150 000,00    
- III. Należności długoterminowe      
- 1. Od jednostek powiązanych      
- 2. Od pozostałych jednostek      
- IV. Inwestycje długoterminowe   9 972 098,46  
- 1. Nieruchomości      
- 2. Wartości niematerialne i prawne      
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe   6 598 463,46  
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach   6 598 463,46  
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe   6 598 463,46  
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- 4. Inne inwestycje długoterminowe   3 373 635,00  
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe      
- B. Aktywa obrotowe 2 874 757,17
(-41,72%)
4 932 360,35 47 845,02
- I. Zapasy 30 704,01
(-12,18%)
34 964,09  
- 1. Materiały      
- 2. Półprodukty i produkty w toku      
- 3. Produkty gotowe      
- 4. Towary 30 704,01    
- 5. Zaliczki na dostawy      
- II. Należności krótkoterminowe 655 771,71
(-65,76%)
1 915 200,37 1 074,85
- 1. Należności od jednostek powiązanych      
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty      
- i. Do 12 miesięcy      
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Należności od pozostałych jednostek 655 771,71
(-65,76%)
1 915 200,37 1 074,85
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 52 053,51
(-88,63%)
457 669,28  
- i. Do 12 miesięcy 52 053,51    
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 101 774,95
(-89,36%)
956 536,91 1 074,85
- c. Inne 501 943,25
(0,19%)
500 994,18  
- d. Dochodzone na drodze sądowej      
- III. Inwestycje krótkoterminowe 2 184 367,45
(-26,68%)
2 979 230,89 46 770,17
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 184 367,45
(-26,68%)
2 979 230,89 46 770,17
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki      
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach 1 877 783,00
(-24,89%)
2 500 000,00  
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki 1 877 783,00    
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   2 500 000,00  
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 306 584,45
(-36,03%)
479 230,89 46 770,17
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 305 637,45
(-36,22%)
479 230,89 46 770,17
- ii. Inne środki pieniężne 947,00    
- iii. Inne aktywa pieniężne      
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe      
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 914,00
(32,01%)
2 965,00  
- Aktywa razem 17 213 127,32
(-14,26%)
20 076 729,37 1 863 454,70
- A. Kapitał (fundusz) własny 16 763 573,95
(-15,51%)
19 840 014,00 70 549,80
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 50 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy      
- III. Udziały (akcje) własne      
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 19 790 014,00
(0,44%)
19 703 211,05 3 718,58
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny      
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe      
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 296 007,28    
- VIII. Zysk (strata) netto 219 567,23
(152,95%)
86 802,95 16 831,22
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku      
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 449 553,37
(89,91%)
236 715,37 1 792 904,90
- I. Rezerwy na zobowiązania      
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.      
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- 3. Pozstałe rezerwy      
- a. Długoterminowa      
- b. Krótkoterminowa      
- II. Zobowiązania długoterminowe     1 780 000,00
- 1. Wobec jednostek powiązanych      
- 2. Wobec pozostałych jednostek     1 780 000,00
- a. Kredyty i pożyczki     1 780 000,00
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Inne      
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 218 977,31
(-7,49%)
236 715,37 12 904,90
- 1. Wobec jednostek powiązanych      
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności      
- i. Do 12 miesięcy      
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Wobec pozostałych jednostek 218 977,31
(-7,49%)
236 715,37 12 904,90
- a. Kredyty i pożyczki      
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
- c. Inne zobowiązania finansowe      
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 67 107,02
(-62,46%)
178 744,50 9 194,03
- i. Do 12 miesięcy 67 107,02
(-62,46%)
178 744,50 9 194,03
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy      
- f. Zobowiązania wekslowe      
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 82 507,19
(67,10%)
49 375,05 3 710,87
- h. Z tytułu wynagrodzeń 62 601,79
(2 459,54%)
2 445,82  
- i. Inne 6 761,31
(9,94%)
6 150,00  
- 3. Fundusze specjalne      
- a. ZFSS      
- b. ZFRON      
- c. Pozostałe      
- IV. Rozliczenia międzyokresowe 230 576,06    
- 1. Ujemna wartość firmy      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 230 576,06    
- a. Długoterminowe      
- b. Krótkoterminowe 230 576,06    
- Pasywa razem 17 213 127,32
(-14,26%)
20 076 729,37 1 863 454,70
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2005
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2005
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów      
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:      
- -jednostkom powiązanym      
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów      
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)      
- D. Koszty sprzedaży      
- E. Koszty ogólnego zarządu      
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)      
- G. Pozostałe przychody operacyjne      
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne      
- H. Pozostałe koszty operacyjne      
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne      
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)      
- J. Przychody finansowe      
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- III. Zysk ze zbycia inwestycji      
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne      
- K. Koszty finansowe      
- I. Odsetki w tym:      
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji      
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne      
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)      
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)      
- O. Podatek dochodowy      
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)      
       
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2005
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2005
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)      
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 188 084,22
(4,38%)
3 054 424,46 66 888,00
- -od jednostek powiązanych      
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 188 084,22
(4,38%)
3 054 424,46 66 888,00
- II. Zmiana stanu produktów      
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.      
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
- B. Koszty działalności operacyjnej 3 169 700,01
(0,96%)
3 139 539,67 43 962,13
- I. Amortyzacja 426 271,34
(4,63%)
407 416,25  
- II. Zużycie materiałów i energii 853 234,91
(-11,18%)
960 608,79 23 784,23
- III. Usługi obce 495 653,10
(-27,41%)
682 787,36 6 703,50
- IV. Podatki i opłaty w tym: 183 335,85
(61,42%)
113 579,37 6 553,50
- - podatek akcyzowy      
- V. Wynagrodzenia 1 019 730,77
(26,58%)
805 633,02 6 069,80
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 178 879,55
(29,28%)
138 362,30 851,10
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 594,49
(-59,57%)
31 152,58  
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 18 384,21
(-121,60%)
-85 115,21 22 925,87
- D. Pozostałe przychody operacyjne 1 692,28
(-85,80%)
11 920,71  
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   9 500,00  
- II. Dotacje      
- III. Inne przychody operacyjne 1 692,28
(-30,09%)
2 420,71  
- E. Pozostałe koszty operacyjne 0,46
(-99,99%)
7 183,67 1 456,12
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
- III. Inne koszty operacyjne 0,46
(-99,99%)
7 183,67 1 456,12
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 20 076,03
(-124,98%)
-80 378,17 21 469,75
- G. Przychody finansowe 343 546,48
(72,76%)
198 852,46  
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym      
- - od jednostek powiązanych      
- II. Odsetki w tym 341 091,78
(83,81%)
185 563,56  
- - od jednostek powiązanych      
- III. Zysk ze zbycia inwestycji   13 288,90  
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji      
- V. Inne 2 454,70    
- H. Koszty finansowe 144 055,28
(8 488,32%)
1 677,34 127,53
- I. Odsetki w tym: 2 867,43
(70,95%)
1 677,34 127,53
- - dla jednostek powiązanych      
- II. Strata ze zbycia inwestycji 3 399,67    
- III Aktualizacja wartości inwestycji      
- IV. Inne 137 788,18    
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) 219 567,23
(87,99%)
116 796,95 21 342,22
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)      
- I. Zyski nadzwyczajne      
- II. Straty nadzwyczajne      
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) 219 567,23
(87,99%)
116 796,95 21 342,22
- L. Podatek dochodowy   29 994,00 4 511,00
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)      
 
 
 
 
+ JKL SP. Z O.O.
20-258 ŚWIDNICA
(KRS 0000000096; NIP 712-291-69-48)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
16.11.2005 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 800 400 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie JKL SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
KOTARSKA MONIKA ANNA 47 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 16.11.2005 − 21.06.2013 (2774 dni) JKL SP. Z O.O.
FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.
MEGA PHARM SP. Z O.O.
OSIŃSKA DOMAŃSKA ELŻBIETA DANUTA 59 Syndyk 13.01.2010 − 21.06.2013 (1255 dni) JKL SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PERFEKT SP. Z O.O. W LUBLINIE W LIKWIDACJI
NOWAK PALUCH ANNA 39 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 16.11.2005 − 21.06.2013 (2774 dni) JKL SP. Z O.O.
FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU
 
Dane finansowe 2006:
Rok2006
Przychody netto357 583,26
Dynamika przychodów
Zysk netto-327 981,90
Dynamika zysku netto
 
Na dzień: 31.12.2006
- Bilans  
- A. Aktywa trwałe 387 073,21
- I. Wartości niematerialne i prawne 1 109,28
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  
- 2. Wartość firmy  
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 109,28
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 385 963,93
- 1. Środki trwałe 379 049,93
- a. Grunty w tym prawa wieczyste  
- b. Budynki, lokale i obiekty 8 951,90
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 350 849,74
- d. Środki transportu 19 248,29
- e. Inne środki trwałe  
- 2. Środki trwałe w budowie 6 914,00
- 3. Zaliczki na środki trwałe  
- III. Należności długoterminowe  
- 1. Od jednostek powiązanych  
- 2. Od pozostałych jednostek  
- IV. Inwestycje długoterminowe  
- 1. Nieruchomości  
- 2. Wartości niematerialne i prawne  
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe  
- a. W jednostkach powiązanych  
- i. udziały lub akcje  
- ii. inne papiery wartościowe  
- iii. udzielone pożyczki  
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe  
- b. W pozostałych jednostkach  
- i. udziały lub akcje  
- ii. inne papiery wartościowe  
- iii. udzielone pożyczki  
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe  
- 4. Inne inwestycje długoterminowe  
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  
- B. Aktywa obrotowe 231 872,26
- I. Zapasy 34 270,94
- 1. Materiały 15 741,44
- 2. Półprodukty i produkty w toku  
- 3. Produkty gotowe 18 529,50
- 4. Towary  
- 5. Zaliczki na dostawy  
- II. Należności krótkoterminowe 113 069,49
- 1. Należności od jednostek powiązanych  
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty  
- i. Do 12 miesięcy  
- ii. Powyżej 12 miesięcy  
- b. Inne  
- 2. Należności od pozostałych jednostek 113 069,49
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 95 694,49
- i. Do 12 miesięcy 95 694,49
- ii. Powyżej 12 miesięcy  
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 17 375,00
- c. Inne  
- d. Dochodzone na drodze sądowej  
- III. Inwestycje krótkoterminowe 77 615,47
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 77 615,47
- a. W jednostkach powiązanych  
- i. Udziały lub akcje  
- ii. Inne papiery wartościowe  
- iii. Udzielone pożyczki  
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  
- b. W pozostałych jednostkach  
- i. Udziały lub akcje  
- ii. Inne papiery wartościowe  
- iii. Udzielone pożyczki  
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 77 615,47
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 63 606,47
- ii. Inne środki pieniężne 14 009,00
- iii. Inne aktywa pieniężne  
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 916,36
- Aktywa razem 618 945,47
- A. Kapitał (fundusz) własny 155 110,64
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy  
- III. Udziały (akcje) własne  
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny  
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe  
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 907,46
- VIII. Zysk (strata) netto -327 981,90
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku  
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463 834,83
- I. Rezerwy na zobowiązania  
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.  
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  
- a. Długoterminowa  
- b. Krótkoterminowa  
- 3. Pozstałe rezerwy  
- a. Długoterminowa  
- b. Krótkoterminowa  
- II. Zobowiązania długoterminowe 268 920,00
- 1. Wobec jednostek powiązanych  
- 2. Wobec pozostałych jednostek 268 920,00
- a. Kredyty i pożyczki 268 920,00
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  
- c. Inne zobowiązania finansowe  
- d. Inne  
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 194 914,83
- 1. Wobec jednostek powiązanych  
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności  
- i. Do 12 miesięcy  
- ii. Powyżej 12 miesięcy  
- b. Inne  
- 2. Wobec pozostałych jednostek 194 914,83
- a. Kredyty i pożyczki 44 820,00
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  
- c. Inne zobowiązania finansowe  
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 128 506,82
- i. Do 12 miesięcy 128 506,82
- ii. Powyżej 12 miesięcy  
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy  
- f. Zobowiązania wekslowe  
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 13 038,48
- h. Z tytułu wynagrodzeń 8 549,53
- i. Inne  
- 3. Fundusze specjalne  
- a. ZFSS  
- b. ZFRON  
- c. Pozostałe  
- IV. Rozliczenia międzyokresowe  
- 1. Ujemna wartość firmy  
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  
- a. Długoterminowe  
- b. Krótkoterminowe  
- Pasywa razem 618 945,47
   
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2006
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2006
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)  
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:  
- -od jednostek powiązanych  
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:  
- -jednostkom powiązanym  
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  
- D. Koszty sprzedaży  
- E. Koszty ogólnego zarządu  
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  
- G. Pozostałe przychody operacyjne  
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
- II. Dotacje  
- III. Inne przychody operacyjne  
- H. Pozostałe koszty operacyjne  
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
- III. Inne koszty operacyjne  
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)  
- J. Przychody finansowe  
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym  
- - od jednostek powiązanych  
- II. Odsetki w tym  
- - od jednostek powiązanych  
- III. Zysk ze zbycia inwestycji  
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
- V. Inne  
- K. Koszty finansowe  
- I. Odsetki w tym:  
- - dla jednostek powiązanych  
- II. Strata ze zbycia inwestycji  
- III Aktualizacja wartości inwestycji  
- IV. Inne  
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)  
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)  
- I. Zyski nadzwyczajne  
- II. Straty nadzwyczajne  
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)  
- O. Podatek dochodowy  
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)  
   
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2006
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2006
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)  
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 357 583,26
- -od jednostek powiązanych  
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 213 086,82
- II. Zmiana stanu produktów  
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.  
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 144 496,44
- B. Koszty działalności operacyjnej 671 306,49
- I. Amortyzacja 25 705,50
- II. Zużycie materiałów i energii 217 064,49
- III. Usługi obce 93 809,88
- IV. Podatki i opłaty w tym: 40,00
- - podatek akcyzowy  
- V. Wynagrodzenia 185 136,65
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 885,04
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 799,60
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 93 865,33
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -313 723,23
- D. Pozostałe przychody operacyjne 102,61
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
- II. Dotacje  
- III. Inne przychody operacyjne 102,61
- E. Pozostałe koszty operacyjne 8,40
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
- III. Inne koszty operacyjne 8,40
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -313 629,02
- G. Przychody finansowe 997,02
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym  
- - od jednostek powiązanych  
- II. Odsetki w tym 997,02
- - od jednostek powiązanych  
- III. Zysk ze zbycia inwestycji  
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
- V. Inne  
- H. Koszty finansowe 15 349,90
- I. Odsetki w tym: 15 349,90
- - dla jednostek powiązanych  
- II. Strata ze zbycia inwestycji  
- III Aktualizacja wartości inwestycji  
- IV. Inne  
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) -327 981,90
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)  
- I. Zyski nadzwyczajne  
- II. Straty nadzwyczajne  
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) -327 981,90
- L. Podatek dochodowy  
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)  
 
 
 
Ogłoszenia z monitora sądowego i gospodarczego (MSIG): (2 szt.)
Monitor Data publikacji Pozycja Kategoria Podkategoria Ogłoszenia
3783 02.09.2011 11336 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
3666 17.03.2011 3232 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
 
+ NMO SP. Z O.O.
27-200 STARACHOWICE BŁOTNA 6
(KRS 0000000095; NIP 664-184-11-01)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
24.02.2004 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 170 85 000,00
11.03.2005 Przestał być Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 170 85 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie NMO SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
GÓŹDŹ GRZEGORZ 54 Zarząd (ZASTĘPCA DYREKTORA) 24.02.2004 − 11.03.2005 (381 dni)
KOMISARZ WALDEMAR JAN 53 Zarząd (DYREKTOR ZARZĄDU)
MALICKI JERZY WOJCIECH 59 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 24.02.2004 − 11.03.2005 (381 dni)
SZYMAŃSKA BARAN MARTA BARBARA 32 Zarząd (DYREKTOR DO SPRAW HANDLOWYCH) NMO SP. Z O.O.
VIVA BRUK J. KOWALCZYK, M. SZYMAŃSKA - BARAN, M. NOWAKOWSKI SP. J. W LIKWIDACJI
SZYMAŃSKA STĘPNIAK JOANNA KATARZYNA 38 Zarząd (WICEDYREKTOR) NMO SP. Z O.O.
KOWALCZYK JAN JÓZEF 64 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 24.02.2004 − 11.03.2005 (381 dni) NMO SP. Z O.O.
XYZ SP. J.
VIVA BRUK J. KOWALCZYK, M. SZYMAŃSKA - BARAN, M. NOWAKOWSKI SP. J. W LIKWIDACJI
KOWALCZYK LESZEK PIOTR 35 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz XYZ SP. J.
 
Dane finansowe 2005 − 2007:
Rok200720062005
Przychody netto8 598 291,234 419 398,38
Dynamika przychodów
Zysk netto-83 731,01-6 000,74
Dynamika zysku netto
 
Na dzień: 31.12.2007 31.12.2005
- Bilans    
- A. Aktywa trwałe 1 409 507,96 877 922,78
- I. Wartości niematerialne i prawne    
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych    
- 2. Wartość firmy    
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne    
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 409 507,96 877 922,78
- 1. Środki trwałe 1 391 135,91 226 571,03
- a. Grunty w tym prawa wieczyste 310 303,80 113 251,30
- b. Budynki, lokale i obiekty 958 231,82 67 599,85
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 11 439,84 457,41
- d. Środki transportu 77 277,11 30 736,42
- e. Inne środki trwałe 33 883,34 14 526,05
- 2. Środki trwałe w budowie 18 372,05 651 351,75
- 3. Zaliczki na środki trwałe    
- III. Należności długoterminowe    
- 1. Od jednostek powiązanych    
- 2. Od pozostałych jednostek    
- IV. Inwestycje długoterminowe    
- 1. Nieruchomości    
- 2. Wartości niematerialne i prawne    
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe    
- a. W jednostkach powiązanych    
- i. udziały lub akcje    
- ii. inne papiery wartościowe    
- iii. udzielone pożyczki    
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe    
- b. W pozostałych jednostkach    
- i. udziały lub akcje    
- ii. inne papiery wartościowe    
- iii. udzielone pożyczki    
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe    
- 4. Inne inwestycje długoterminowe    
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe    
- B. Aktywa obrotowe 2 373 417,21 1 084 899,63
- I. Zapasy 1 448 274,40 746 510,89
- 1. Materiały 48 000,00 137 844,87
- 2. Półprodukty i produkty w toku    
- 3. Produkty gotowe    
- 4. Towary 1 400 274,40 608 666,02
- 5. Zaliczki na dostawy    
- II. Należności krótkoterminowe 727 753,40 292 030,47
- 1. Należności od jednostek powiązanych    
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty    
- i. Do 12 miesięcy    
- ii. Powyżej 12 miesięcy    
- b. Inne    
- 2. Należności od pozostałych jednostek 727 753,40 292 030,47
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 688 903,96 280 915,98
- i. Do 12 miesięcy 688 903,96 280 915,98
- ii. Powyżej 12 miesięcy    
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 5 205,72 238,00
- c. Inne 33 643,72 10 876,49
- d. Dochodzone na drodze sądowej    
- III. Inwestycje krótkoterminowe 195 629,91 45 446,15
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 195 629,91 45 446,15
- a. W jednostkach powiązanych    
- i. Udziały lub akcje    
- ii. Inne papiery wartościowe    
- iii. Udzielone pożyczki    
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
- b. W pozostałych jednostkach    
- i. Udziały lub akcje    
- ii. Inne papiery wartościowe    
- iii. Udzielone pożyczki    
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 195 629,91 45 446,15
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 194 709,17 45 446,15
- ii. Inne środki pieniężne 920,74  
- iii. Inne aktywa pieniężne    
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe    
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 759,50 912,12
- Aktywa razem 3 782 925,17 1 962 822,41
- A. Kapitał (fundusz) własny 467 089,29 242 652,95
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600 000,00 200 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy    
- III. Udziały (akcje) własne    
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 48 653,69 48 653,69
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny    
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe    
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -97 833,39  
- VIII. Zysk (strata) netto -83 731,01 -6 000,74
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku    
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 315 835,88 1 720 169,46
- I. Rezerwy na zobowiązania    
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.    
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne    
- a. Długoterminowa    
- b. Krótkoterminowa    
- 3. Pozstałe rezerwy    
- a. Długoterminowa    
- b. Krótkoterminowa    
- II. Zobowiązania długoterminowe    
- 1. Wobec jednostek powiązanych    
- 2. Wobec pozostałych jednostek    
- a. Kredyty i pożyczki    
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
- c. Inne zobowiązania finansowe    
- d. Inne    
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 315 835,88 1 720 169,46
- 1. Wobec jednostek powiązanych    
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności    
- i. Do 12 miesięcy    
- ii. Powyżej 12 miesięcy    
- b. Inne    
- 2. Wobec pozostałych jednostek 3 315 835,88 1 720 169,46
- a. Kredyty i pożyczki 1 200 000,00 595 986,79
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
- c. Inne zobowiązania finansowe    
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 1 478 479,10 763 083,08
- i. Do 12 miesięcy 1 478 479,10 763 083,08
- ii. Powyżej 12 miesięcy    
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy 210 258,78  
- f. Zobowiązania wekslowe    
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 59 040,00 18 388,66
- h. Z tytułu wynagrodzeń 28 882,15 9 974,15
- i. Inne 339 175,85 332 736,78
- 3. Fundusze specjalne    
- a. ZFSS    
- b. ZFRON    
- c. Pozostałe    
- IV. Rozliczenia międzyokresowe    
- 1. Ujemna wartość firmy    
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe    
- a. Długoterminowe    
- b. Krótkoterminowe    
- Pasywa razem 3 782 925,17 1 962 822,41
     
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2007 01.01.2005
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2007 31.12.2005
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)    
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:    
- -od jednostek powiązanych    
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów    
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:    
- -jednostkom powiązanym    
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów    
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów    
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)    
- D. Koszty sprzedaży    
- E. Koszty ogólnego zarządu    
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)    
- G. Pozostałe przychody operacyjne    
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
- II. Dotacje    
- III. Inne przychody operacyjne    
- H. Pozostałe koszty operacyjne    
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
- III. Inne koszty operacyjne    
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)    
- J. Przychody finansowe    
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym    
- - od jednostek powiązanych    
- II. Odsetki w tym    
- - od jednostek powiązanych    
- III. Zysk ze zbycia inwestycji    
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji    
- V. Inne    
- K. Koszty finansowe    
- I. Odsetki w tym:    
- - dla jednostek powiązanych    
- II. Strata ze zbycia inwestycji    
- III Aktualizacja wartości inwestycji    
- IV. Inne    
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)    
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)    
- I. Zyski nadzwyczajne    
- II. Straty nadzwyczajne    
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)    
- O. Podatek dochodowy    
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)    
     
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2007 01.01.2005
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2007 31.12.2005
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)    
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 598 291,23 4 419 398,38
- -od jednostek powiązanych    
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 365,44 17 990,39
- II. Zmiana stanu produktów    
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.    
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 586 925,79 4 401 407,99
- B. Koszty działalności operacyjnej 8 447 636,95 4 393 639,15
- I. Amortyzacja 91 094,96 43 380,20
- II. Zużycie materiałów i energii 195 861,43 106 746,67
- III. Usługi obce 843 751,40 413 816,63
- IV. Podatki i opłaty w tym: 75 101,96 17 400,68
- - podatek akcyzowy    
- V. Wynagrodzenia 369 421,64 178 805,98
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 79 058,76 43 241,48
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 35 833,06 33 432,80
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 757 513,74 3 556 814,71
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 150 654,28 25 759,23
- D. Pozostałe przychody operacyjne 558,33 17 013,16
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
- II. Dotacje    
- III. Inne przychody operacyjne 558,33 17 013,16
- E. Pozostałe koszty operacyjne 63 562,24 1 985,93
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
- III. Inne koszty operacyjne 63 562,24 1 985,93
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 87 650,37 40 786,46
- G. Przychody finansowe 148,23 646,86
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym    
- - od jednostek powiązanych    
- II. Odsetki w tym    
- - od jednostek powiązanych    
- III. Zysk ze zbycia inwestycji    
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji    
- V. Inne 148,23 646,86
- H. Koszty finansowe 148 459,61 35 316,06
- I. Odsetki w tym: 144 000,00  
- - dla jednostek powiązanych    
- II. Strata ze zbycia inwestycji    
- III Aktualizacja wartości inwestycji    
- IV. Inne 4 459,61 35 316,06
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) -60 661,01 6 117,26
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)    
- I. Zyski nadzwyczajne    
- II. Straty nadzwyczajne    
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) -60 661,01 6 117,26
- L. Podatek dochodowy 23 070,00 12 118,00
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)    
 
Wygrane przetargi: (2 szt.)
 11.06.2013
Dostawa produktów betonowych: kostki brukowej i obrzeży na wykonanie przebudowy chodnika w m. Leżenice
Wartość616 681,98 PLN
ZamawiającyGmina Głowaczów, 26-903 Głowaczów Rynek 35, mazowieckie, tel.: 48 6231075, faks: 48 6231217, e-mail: wojt@glowaczow.pl
OpisPrzedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów betonowych: kostki brukowej i obrzeży na wykonanie przebudowy chodnika w m. Leżenice. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć następujące produkty betonowe: - kostka brukowa betonowa HOLLAND o gr. 6 cm, z fazą w kolorze bordowym - 1.419,00 m? - kostka brukowa betonowa HOLLAND o gr. 8 cm, z fazą, szara - 320,00 m2, - obrzeża betonowe o wymiarach: 8 x 30 x 100 cm w kolorze szarym - 2.150,00 szt. Dostawy produktów betonowych mogą odbywać się sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego lub mogą zostać dostarczone jednorazowo bezpośrednio na plac budowy w miejscowości Leżenice. Dostawa obejmuje również rozładunek wyrobów betonowych we wskazane miejsca przez Zamawiającego. Pierwsza dostawa winna nastąpić po podpisaniu umowy z Wykonawcą, natomiast pozostałe dostawy mogą być dokonane sukcesywnie w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy. Każdorazowe zapotrzebowanie zostanie zgłoszone telefonicznie lub faksem przez pracownika Urzędu Gminy. Zamawiane partie dostaw winny być realizowane w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności lub atest, który potwierdzi, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w 3 dni od zgłoszenia. Uznanie reklamacji następować winno poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu palet po zakończeniu budowy. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot zamówienia - 44114200-4 - produkty betonowe.
 
 04.06.2009
Dostawa materiałów remontowo-budowlanych
Wartość3 320 333,40 PLN
ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Szpitalna 1, , tel.: 041 2531443 w. 290, 2530757, e-mail: zoz@zoz.com.pl
Opisarmatura hydrauliczna, farby, rozcieńczalniki, zaprawy, płytki, masa fugowa, cement, szpachle, szyldy, klamki, zamki drzwiowe i meblowe, kratki wentylacyjne, ościeżnice, skrzydła drzwiowe, panele ścienne, ruszty metalowe pod gips - karton, wykładzina PCV.
 
 
 
 
+ PQR SP. Z O.O.
39-218 STRASZĘCIN 8
(KRS 0000000094; NIP 671-288-62-87)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
07.04.2006 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 25 25 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie PQR SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
STĘPIEŃ HENRYK ADAM 51 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 07.04.2006 − 21.06.2013 (2632 dni) PQR SP. Z O.O.
 
Dane finansowe 2007 − 2011:
Rok20112010200920082007
Przychody netto6 040 460,207 096 754,379 802 120,008 276 646,732 680 769,02
Dynamika przychodów-14,88 %-27,60 %18,43 %208,74 %
Zysk netto-848 718,68-595 188,2295 781,64-201 284,47-392 932,92
Dynamika zysku netto
 
Na dzień: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
- Bilans          
- A. Aktywa trwałe 6 969 901,06
(-18,27%)
8 528 021,46
(-13,45%)
9 853 469,41
(-12,92%)
11 315 837,65
(-9,83%)
12 549 161,34
- I. Wartości niematerialne i prawne          
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych          
- 2. Wartość firmy          
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne          
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne          
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 969 901,06
(-18,27%)
8 528 021,46
(-13,45%)
9 853 469,41
(-12,92%)
11 315 837,65
(-9,83%)
12 549 161,34
- 1. Środki trwałe 6 780 221,16
(-18,22%)
8 290 664,04
(-12,68%)
9 494 972,10
(-14,64%)
11 123 735,76
(10,30%)
10 085 365,82
- a. Grunty w tym prawa wieczyste 97 190,00 97 190,00 97 190,00 97 190,00 97 190,00
- b. Budynki, lokale i obiekty 2 625 206,52
(-2,90%)
2 703 562,44
(1,12%)
2 673 532,75
(-2,75%)
2 749 245,07
(885,46%)
278 980,00
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 3 925 314,37
(-25,96%)
5 301 433,21
(-18,19%)
6 479 802,84
(-18,77%)
7 976 886,06
(-15,09%)
9 394 560,72
- d. Środki transportu 132 510,27
(-29,69%)
188 478,39
(-22,90%)
244 446,51
(-18,63%)
300 414,63
(-4,52%)
314 635,10
- e. Inne środki trwałe          
- 2. Środki trwałe w budowie 189 679,90
(-20,09%)
237 357,42
(-33,79%)
358 497,31
(86,62%)
192 101,89
(-92,20%)
2 463 795,52
- 3. Zaliczki na środki trwałe          
- III. Należności długoterminowe          
- 1. Od jednostek powiązanych          
- 2. Od pozostałych jednostek          
- IV. Inwestycje długoterminowe          
- 1. Nieruchomości          
- 2. Wartości niematerialne i prawne          
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe          
- a. W jednostkach powiązanych          
- i. udziały lub akcje          
- ii. inne papiery wartościowe          
- iii. udzielone pożyczki          
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe          
- b. W pozostałych jednostkach          
- i. udziały lub akcje          
- ii. inne papiery wartościowe          
- iii. udzielone pożyczki          
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe          
- 4. Inne inwestycje długoterminowe          
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe          
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe          
- B. Aktywa obrotowe 1 977 335,06
(-18,34%)
2 421 280,20
(-7,75%)
2 624 580,95
(7,29%)
2 446 331,47
(30,21%)
1 878 703,33
- I. Zapasy 1 184 227,14
(-12,57%)
1 354 519,21
(-14,36%)
1 581 651,32
(19,33%)
1 325 460,31
(52,68%)
868 151,97
- 1. Materiały 357 084,33
(-5,41%)
377 522,76
(-6,18%)
402 406,62
(-15,24%)
474 762,72
(99,01%)
238 564,85
- 2. Półprodukty i produkty w toku          
- 3. Produkty gotowe 827 142,81
(-15,34%)
976 996,45
(-17,15%)
1 179 244,70
(38,62%)
850 697,59
(35,12%)
629 587,12
- 4. Towary          
- 5. Zaliczki na dostawy          
- II. Należności krótkoterminowe 730 368,04
(-25,79%)
984 243,85
(4,05%)
945 943,24
(-6,44%)
1 011 088,17
(21,90%)
829 472,84
- 1. Należności od jednostek powiązanych          
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty          
- i. Do 12 miesięcy          
- ii. Powyżej 12 miesięcy          
- b. Inne          
- 2. Należności od pozostałych jednostek 730 368,04
(-25,79%)
984 243,85
(4,05%)
945 943,24
(-6,44%)
1 011 088,17
(21,90%)
829 472,84
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 729 708,04
(-24,89%)
971 569,44
(2,78%)
945 283,24
(-6,51%)
1 011 088,17
(34,55%)
751 462,11
- i. Do 12 miesięcy 609 144,13
(-17,42%)
737 674,91
(-21,96%)
945 283,24
(-6,51%)
1 011 088,17
(34,55%)
751 462,11
- ii. Powyżej 12 miesięcy 120 563,91
(-48,45%)
233 894,53      
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS         78 010,73
- c. Inne 660,00 660,00 660,00    
- d. Dochodzone na drodze sądowej   12 014,41      
- III. Inwestycje krótkoterminowe 15 084,81
(-43,20%)
26 558,40
(-27,08%)
36 418,89
(-54,61%)
80 241,42
(9,21%)
73 475,64
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 084,81
(-43,20%)
26 558,40
(-27,08%)
36 418,89
(-54,61%)
80 241,42
(9,21%)
73 475,64
- a. W jednostkach powiązanych          
- i. Udziały lub akcje          
- ii. Inne papiery wartościowe          
- iii. Udzielone pożyczki          
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          
- b. W pozostałych jednostkach          
- i. Udziały lub akcje          
- ii. Inne papiery wartościowe          
- iii. Udzielone pożyczki          
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 084,81
(-43,20%)
26 558,40
(-27,08%)
36 418,89
(-54,61%)
80 241,42
(9,21%)
73 475,64
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15 084,81
(-43,20%)
26 558,40
(-27,08%)
36 418,89
(-54,61%)
80 241,42
(9,21%)
73 475,64
- ii. Inne środki pieniężne          
- iii. Inne aktywa pieniężne          
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe          
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 655,07
(-14,84%)
55 958,74
(-7,61%)
60 567,50
(105,02%)
29 541,57
(-72,55%)
107 602,88
- Aktywa razem 8 947 236,12
(-18,28%)
10 949 301,66
(-12,25%)
12 478 050,36
(-9,33%)
13 762 169,12
(-4,61%)
14 427 864,67
- A. Kapitał (fundusz) własny 2 103 451,66
(-28,75%)
2 952 170,34
(-16,78%)
3 547 358,56
(2,78%)
3 451 576,92
(-5,51%)
3 652 861,39
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy          
- III. Udziały (akcje) własne          
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 404 811,78
(-14,88%)
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny          
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe          
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -502 641,44 -502 641,44
(-16,01%)
-598 423,08
(50,68%)
-397 138,61
(9 342,89%)
-4 205,69
- VIII. Zysk (strata) netto -848 718,68
(42,60%)
-595 188,22
(-721,40%)
95 781,64
(-147,59%)
-201 284,47
(-48,77%)
-392 932,92
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku          
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 843 784,46
(-14,42%)
7 997 131,32
(-10,45%)
8 930 691,80
(-13,38%)
10 310 592,20
(-4,31%)
10 775 003,28
- I. Rezerwy na zobowiązania         8 121,63
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.          
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne          
- a. Długoterminowa          
- b. Krótkoterminowa          
- 3. Pozstałe rezerwy         8 121,63
- a. Długoterminowa          
- b. Krótkoterminowa         8 121,63
- II. Zobowiązania długoterminowe 2 109 002,00
(-37,92%)
3 397 458,00
(-27,50%)
4 685 908,64
(-21,57%)
5 974 370,00
(-17,93%)
7 280 000,00
- 1. Wobec jednostek powiązanych          
- 2. Wobec pozostałych jednostek 2 109 002,00
(-37,92%)
3 397 458,00
(-27,50%)
4 685 908,64
(-21,57%)
5 974 370,00
(-17,93%)
7 280 000,00
- a. Kredyty i pożyczki 2 109 002,00
(-37,92%)
3 397 458,00
(-27,50%)
4 685 908,64
(-21,57%)
5 974 370,00
(-17,93%)
7 280 000,00
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych          
- c. Inne zobowiązania finansowe          
- d. Inne          
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 734 782,46
(2,94%)
4 599 673,32
(8,36%)
4 244 783,16
(-2,11%)
4 336 222,20
(24,36%)
3 486 881,65
- 1. Wobec jednostek powiązanych          
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności          
- i. Do 12 miesięcy          
- ii. Powyżej 12 miesięcy          
- b. Inne          
- 2. Wobec pozostałych jednostek 4 734 782,46
(2,94%)
4 599 673,32
(8,36%)
4 244 783,16
(-2,11%)
4 336 222,20
(24,36%)
3 486 881,65
- a. Kredyty i pożyczki 3 964 736,34
(7,37%)
3 692 706,84
(9,42%)
3 374 774,23
(-2,22%)
3 451 556,20
(44,23%)
2 393 024,00
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych          
- c. Inne zobowiązania finansowe          
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 651 930,88
(-7,34%)
703 595,33
(9,61%)
641 901,38
(-10,89%)
720 340,28
(-23,19%)
937 780,61
- i. Do 12 miesięcy 651 930,88
(-7,34%)
703 595,33
(9,61%)
641 901,38
(-10,89%)
720 340,28
(-23,19%)
937 780,61
- ii. Powyżej 12 miesięcy          
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy          
- f. Zobowiązania wekslowe          
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 68 670,55
(-47,70%)
131 298,11
(-16,94%)
158 078,71
(64,84%)
95 898,67
(-9,92%)
106 454,05
- h. Z tytułu wynagrodzeń 48 329,80
(-32,18%)
71 262,86
(3,01%)
69 180,08
(2,72%)
67 351,01
(51,58%)
44 433,50
- i. Inne 1 114,89
(37,61%)
810,18
(-4,55%)
848,76
(-21,12%)
1 076,04
(-79,27%)
5 189,49
- 3. Fundusze specjalne 0,00        
- a. ZFSS          
- b. ZFRON          
- c. Pozostałe          
- IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00        
- 1. Ujemna wartość firmy          
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00        
- a. Długoterminowe          
- b. Krótkoterminowe          
- Pasywa razem 8 947 236,12
(-18,28%)
10 949 301,66
(-12,25%)
12 478 050,36
(-9,33%)
13 762 169,12
(-4,61%)
14 427 864,67
           
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2007
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)          
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:          
- -od jednostek powiązanych          
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów          
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:          
- -jednostkom powiązanym          
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów          
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów          
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)          
- D. Koszty sprzedaży          
- E. Koszty ogólnego zarządu          
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)          
- G. Pozostałe przychody operacyjne          
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
- II. Dotacje          
- III. Inne przychody operacyjne          
- H. Pozostałe koszty operacyjne          
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          
- III. Inne koszty operacyjne          
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)          
- J. Przychody finansowe          
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym          
- - od jednostek powiązanych          
- II. Odsetki w tym          
- - od jednostek powiązanych          
- III. Zysk ze zbycia inwestycji          
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji          
- V. Inne          
- K. Koszty finansowe          
- I. Odsetki w tym:          
- - dla jednostek powiązanych          
- II. Strata ze zbycia inwestycji          
- III Aktualizacja wartości inwestycji          
- IV. Inne          
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)          
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)          
- I. Zyski nadzwyczajne          
- II. Straty nadzwyczajne          
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M)          
- O. Podatek dochodowy          
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P)          
           
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2007
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)          
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 040 460,20
(-14,88%)
7 096 754,37
(-27,60%)
9 802 120,00
(18,43%)
8 276 646,73
(208,74%)
2 680 769,02
- -od jednostek powiązanych          
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 509 065,75
(-18,69%)
6 775 208,63
(-22,30%)
8 719 742,90
(17,49%)
7 421 726,38
(316,70%)
1 781 070,78
- II. Zmiana stanu produktów -153 428,88
(-25,83%)
-206 857,01
(-157,53%)
359 573,04
(137,86%)
151 170,79
(-80,17%)
762 448,24
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. 274 101,72
(1 438,70%)
17 813,88
(-47,00%)
33 613,45
(167,04%)
12 587,47  
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 410 721,61
(-19,56%)
510 588,87
(-25,91%)
689 190,61
(-0,29%)
691 162,09
(403,58%)
137 250,00
- B. Koszty działalności operacyjnej 6 028 065,70
(-14,21%)
7 026 249,07
(-20,60%)
8 849 538,47
(15,05%)
7 692 025,43
(182,81%)
2 719 895,84
- I. Amortyzacja 1 511 580,28
(0,82%)
1 499 215,64
(-2,04%)
1 530 507,56
(1,72%)
1 504 636,09
(189,12%)
520 421,99
- II. Zużycie materiałów i energii 2 748 112,75
(-15,58%)
3 255 134,82
(-32,31%)
4 808 988,97
(21,59%)
3 954 983,41
(158,93%)
1 527 420,77
- III. Usługi obce 280 064,23
(-4,93%)
294 596,03
(-2,93%)
303 479,57
(-0,25%)
304 236,01
(485,17%)
51 991,38
- IV. Podatki i opłaty w tym: 15 917,79
(-29,38%)
22 539,10
(14,81%)
19 631,73
(-6,61%)
21 021,63
(-38,77%)
34 330,00
- - podatek akcyzowy          
- V. Wynagrodzenia 860 746,93
(-28,79%)
1 208 691,80
(-1,85%)
1 231 534,56
(18,24%)
1 041 598,74
(206,24%)
340 124,23
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 163 501,65
(-31,38%)
238 262,34
(-8,77%)
261 168,94
(20,77%)
216 256,01
(171,98%)
79 511,77
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe 52 827,37
(13,13%)
46 696,46
(4,91%)
44 510,82
(-23,87%)
58 469,19
(27,20%)
45 966,20
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 395 314,70
(-14,27%)
461 112,88
(-29,03%)
649 716,32
(9,97%)
590 824,35
(391,82%)
120 129,50
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 12 394,50
(-82,42%)
70 505,30
(-92,60%)
952 581,53
(62,94%)
584 621,30
(-1 594,17%)
-39 126,82
- D. Pozostałe przychody operacyjne 20 786,97
(7,12%)
19 404,90
(-78,64%)
90 832,98
(153,34%)
35 854,41
(-19,43%)
44 502,43
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     86 369,90
(2 743,61%)
3 037,33  
- II. Dotacje          
- III. Inne przychody operacyjne 20 786,97
(7,12%)
19 404,90
(334,79%)
4 463,08
(-86,40%)
32 817,08
(-26,26%)
44 502,43
- E. Pozostałe koszty operacyjne 340 458,59
(454,50%)
61 399,59
(-69,53%)
201 480,26
(898,80%)
20 172,28
(-57,85%)
47 855,66
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36 084,80   4 597,28
(124,13%)
2 051,15  
- III. Inne koszty operacyjne 304 373,79
(395,73%)
61 399,59
(-68,81%)
196 882,98
(986,48%)
18 121,13
(-62,13%)
47 855,66
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -307 277,12
(-1 177,76%)
28 510,61
(-96,61%)
841 934,25
(40,25%)
600 303,43
(-1 513,14%)
-42 480,05
- G. Przychody finansowe 7 208,57
(107,09%)
3 480,83
(-53,95%)
7 558,98
(697,38%)
947,98
(-82,29%)
5 353,37
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym          
- - od jednostek powiązanych          
- II. Odsetki w tym 873,30
(-56,07%)
1 988,16
(-15,84%)
2 362,39
(149,20%)
947,98
(-82,29%)
5 353,37
- - od jednostek powiązanych          
- III. Zysk ze zbycia inwestycji          
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji          
- V. Inne 6 335,27
(324,43%)
1 492,67
(-71,28%)
5 196,59    
- H. Koszty finansowe 548 650,13
(-12,52%)
627 179,66
(-15,42%)
741 492,59
(-7,61%)
802 535,88
(125,55%)
355 806,24
- I. Odsetki w tym: 540 106,23
(-13,61%)
625 218,93
(-15,31%)
738 257,92
(-6,75%)
791 729,42
(122,52%)
355 806,24
- - dla jednostek powiązanych     78 669,00
(0,59%)
78 209,00  
- II. Strata ze zbycia inwestycji          
- III Aktualizacja wartości inwestycji          
- IV. Inne 8 543,90
(335,75%)
1 960,73
(-39,38%)
3 234,67
(-70,07%)
10 806,46  
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) -848 718,68
(42,60%)
-595 188,22
(-651,10%)
108 000,64
(-153,66%)
-201 284,47
(-48,77%)
-392 932,92
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)          
- I. Zyski nadzwyczajne          
- II. Straty nadzwyczajne          
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J) -848 718,68
(42,60%)
-595 188,22
(-651,10%)
108 000,64
(-153,66%)
-201 284,47
(-48,77%)
-392 932,92
- L. Podatek dochodowy     12 219,00    
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)          
 
 
 
 
+ XYZ SP. J.
26-006 RUDKI TRAMWAJOWA
(KRS 0000000092; NIP 664-111-88-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
25.07.2001 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz    
02.09.2009 Przestał być Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz    
 
Osoby współwystepujące w firmie XYZ SP. J. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
NOWAKOWSKI MACIEJ 48 Zarząd 25.07.2001 − 31.05.2010 (3232 dni) XYZ SP. J.
GMINNY KLUB SPORTOWY W RUDKACH
VIVA BRUK J. KOWALCZYK, M. SZYMAŃSKA - BARAN, M. NOWAKOWSKI SP. J. W LIKWIDACJI
NOWAK KAROLINA 23 Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 02.09.2009 − 31.05.2010 (271 dni)
KOWALCZYK JAN 64 Zarząd NMO SP. Z O.O.
XYZ SP. J.
VIVA BRUK J. KOWALCZYK, M. SZYMAŃSKA - BARAN, M. NOWAKOWSKI SP. J. W LIKWIDACJI
KOWALCZYK LESZEK PIOTR 35 Zarząd 25.07.2001 − 31.05.2010 (3232 dni) XYZ SP. J.
 
Dane finansowe 2006 − 2010:
Rok20102009200820072006
Przychody netto2 723 726,774 154 204,305 005 893,115 075 631,68
Dynamika przychodów-17,01 %-1,37 %
Zysk netto136 656,31173 803,70175 269,24554 452,35
Dynamika zysku netto-0,84 %-68,39 %
 
Na dzień: 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
- Bilans        
- A. Aktywa trwałe 1 404 642,54 1 836 875,63
(3,03%)
1 782 893,77
(18,09%)
1 509 790,40
- I. Wartości niematerialne i prawne 28 316,90 41 250,00    
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych        
- 2. Wartość firmy        
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne 28 316,90 41 250,00    
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne        
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 376 325,64 1 795 625,63
(0,71%)
1 782 893,77
(18,09%)
1 509 790,40
- 1. Środki trwałe 808 677,54 1 227 977,53
(1,05%)
1 215 245,67
(28,99%)
942 142,30
- a. Grunty w tym prawa wieczyste 94 720,50 106 745,50
(-14,38%)
124 670,50
(-12,57%)
142 595,50
- b. Budynki, lokale i obiekty 291 840,14 603 723,06
(22,23%)
493 930,06
(-18,05%)
602 687,88
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 311 146,38 453 617,26
(-9,47%)
501 093,69
(716,48%)
61 372,39
- d. Środki transportu 105 043,60 58 266,71
(-34,55%)
89 026,42
(-30,48%)
128 061,53
- e. Inne środki trwałe 5 926,92 5 625,00
(-13,79%)
6 525,00
(-12,12%)
7 425,00
- 2. Środki trwałe w budowie 567 648,10 567 648,10 567 648,10 567 648,10
- 3. Zaliczki na środki trwałe        
- III. Należności długoterminowe        
- 1. Od jednostek powiązanych        
- 2. Od pozostałych jednostek        
- IV. Inwestycje długoterminowe        
- 1. Nieruchomości        
- 2. Wartości niematerialne i prawne        
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe        
- a. W jednostkach powiązanych        
- i. udziały lub akcje        
- ii. inne papiery wartościowe        
- iii. udzielone pożyczki        
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe        
- b. W pozostałych jednostkach        
- i. udziały lub akcje        
- ii. inne papiery wartościowe        
- iii. udzielone pożyczki        
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe        
- 4. Inne inwestycje długoterminowe        
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe        
- B. Aktywa obrotowe 2 635 323,83 3 303 702,91
(7,79%)
3 064 985,89
(6,07%)
2 889 582,02
- I. Zapasy 498 423,81 901 099,97
(-21,51%)
1 148 092,32
(46,47%)
783 839,88
- 1. Materiały 56 053,01 64 090,91
(-54,47%)
140 760,79
(-60,17%)
353 420,42
- 2. Półprodukty i produkty w toku 394 898,80 702 480,00
(-22,19%)
902 834,20
(145,98%)
367 038,40
- 3. Produkty gotowe 47 472,00 49 652,00
(8,43%)
45 792,00
(662,69%)
6 004,00
- 4. Towary        
- 5. Zaliczki na dostawy   84 877,06
(44,58%)
58 705,33
(2,31%)
57 377,06
- II. Należności krótkoterminowe 1 401 371,25 1 826 370,46
(466,02%)
322 667,93
(-56,95%)
749 520,75
- 1. Należności od jednostek powiązanych        
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty        
- i. Do 12 miesięcy        
- ii. Powyżej 12 miesięcy        
- b. Inne        
- 2. Należności od pozostałych jednostek 1 401 371,25 1 826 370,46
(466,02%)
322 667,93
(-56,95%)
749 520,75
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 1 398 859,80 1 304 505,89
(579,08%)
192 097,80
(-70,75%)
656 674,76
- i. Do 12 miesięcy        
- ii. Powyżej 12 miesięcy        
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS   6 010,16
(-92,39%)
79 024,00
(538,52%)
12 376,21
- c. Inne 2 511,45 515 854,41
(900,76%)
51 546,13
(-35,94%)
80 469,78
- d. Dochodzone na drodze sądowej        
- III. Inwestycje krótkoterminowe 735 528,77 576 232,48
(-63,86%)
1 594 225,64
(17,55%)
1 356 221,39
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 735 528,77 576 232,48
(-63,86%)
1 594 225,64
(17,55%)
1 356 221,39
- a. W jednostkach powiązanych        
- i. Udziały lub akcje        
- ii. Inne papiery wartościowe        
- iii. Udzielone pożyczki        
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe        
- b. W pozostałych jednostkach        
- i. Udziały lub akcje        
- ii. Inne papiery wartościowe        
- iii. Udzielone pożyczki        
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe        
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 735 528,77 576 232,48
(-63,86%)
1 594 225,64
(17,55%)
1 356 221,39
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach        
- ii. Inne środki pieniężne        
- iii. Inne aktywa pieniężne        
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe        
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 672,76      
- Aktywa razem 4 047 639,13 5 140 578,54
(6,04%)
4 847 879,66
(10,19%)
4 399 372,42
- A. Kapitał (fundusz) własny 626 090,02 3 223 023,60
(4,66%)
3 079 585,67
(26,57%)
2 433 076,98
- I. Kapitał (fundusz) podstawowy 56 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy        
- III. Udziały (akcje) własne        
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 505 844,50 538 111,85
(9,13%)
493 111,85
(2 154,49%)
21 872,40
- V. Kapitał z aktualizacji wyceny        
- VI. Pozostałe kapitały rezerwowe   2 411 108,05
(4,32%)
2 311 204,58
(31,56%)
1 756 752,23
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych        
- VIII. Zysk (strata) netto 136 656,31 173 803,70
(-0,84%)
175 269,24
(-68,39%)
554 452,35
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku -72 410,79      
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 421 549,11 1 917 554,94
(8,44%)
1 768 293,99
(-10,07%)
1 966 295,44
- I. Rezerwy na zobowiązania        
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.        
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne        
- a. Długoterminowa        
- b. Krótkoterminowa        
- 3. Pozstałe rezerwy        
- a. Długoterminowa        
- b. Krótkoterminowa        
- II. Zobowiązania długoterminowe        
- 1. Wobec jednostek powiązanych        
- 2. Wobec pozostałych jednostek        
- a. Kredyty i pożyczki        
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
- c. Inne zobowiązania finansowe        
- d. Inne        
- III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 288 282,05 1 629 557,52
(16,15%)
1 402 931,25
(-7,75%)
1 520 806,56
- 1. Wobec jednostek powiązanych        
- a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności        
- i. Do 12 miesięcy        
- ii. Powyżej 12 miesięcy        
- b. Inne        
- 2. Wobec pozostałych jednostek 2 563 240,74 1 088 389,93
(2,74%)
1 059 313,93
(17,70%)
899 978,70
- a. Kredyty i pożyczki        
- b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        
- c. Inne zobowiązania finansowe        
- d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności 1 012 897,56 573 124,24
(-21,67%)
731 723,99
(139,54%)
305 471,29
- i. Do 12 miesięcy        
- ii. Powyżej 12 miesięcy        
- e. Zaliczki otrzymane na dostawy 68 730,34 415 000,00
(31,97%)
314 467,20
(70,84%)
184 067,72
- f. Zobowiązania wekslowe        
- g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 9 558,96 99 417,00
(657,59%)
13 122,74
(-12,41%)
14 981,70
- h. Z tytułu wynagrodzeń        
- i. Inne 1 472 053,88 848,69   395 457,99
- 3. Fundusze specjalne 725 041,31 541 167,59
(57,49%)
343 617,32
(-44,65%)
620 827,86
- a. ZFSS        
- b. ZFRON        
- c. Pozostałe        
- IV. Rozliczenia międzyokresowe 133 267,06 287 997,42
(-21,17%)
365 362,74
(-17,99%)
445 488,88
- 1. Ujemna wartość firmy        
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe        
- a. Długoterminowe        
- b. Krótkoterminowe        
- Pasywa razem 4 047 639,13 5 140 578,54
(6,04%)
4 847 879,66
(10,19%)
4 399 372,42
         
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
- Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)        
- A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: 2 723 726,77 4 154 204,30
(-17,01%)
5 005 893,11
(-1,37%)
5 075 631,68
- -od jednostek powiązanych        
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 723 726,77 4 154 204,30
(-17,01%)
5 005 893,11
(-1,37%)
5 075 631,68
- II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        
- B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: 3 340 722,17 4 384 313,64
(-13,99%)
5 097 445,42
(11,93%)
4 553 971,15
- -jednostkom powiązanym        
- I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 340 722,17 4 384 313,64
(-13,99%)
5 097 445,42
(11,93%)
4 553 971,15
- II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        
- C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) -616 995,40 -230 109,34
(151,34%)
-91 552,31
(-117,55%)
521 660,53
- D. Koszty sprzedaży        
- E. Koszty ogólnego zarządu        
- F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -616 995,40 -230 109,34
(151,34%)
-91 552,31
(-117,55%)
521 660,53
- G. Pozostałe przychody operacyjne 881 929,32 414 911,77
(1,94%)
407 007,84
(17,81%)
345 470,12
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 604 500,00 24 000,00
(-76,92%)
104 000,00  
- II. Dotacje 198 306,57 201 067,92
(10,25%)
182 375,14
(-18,16%)
222 831,79
- III. Inne przychody operacyjne 79 122,75 189 843,85
(57,37%)
120 632,70
(-1,64%)
122 638,33
- H. Pozostałe koszty operacyjne 128 280,59 16 415,88
(-88,53%)
143 146,22
(-54,68%)
315 870,18
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 121 301,33 10 301,30
(-89,49%)
98 051,66  
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych        
- III. Inne koszty operacyjne 6 979,26 6 114,58
(-86,44%)
45 094,56
(-85,72%)
315 870,18
- I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 136 653,33 168 386,55
(-2,28%)
172 309,31
(-68,74%)
551 260,47
- J. Przychody finansowe 2,98 5 417,15
(83,02%)
2 959,93
(-7,27%)
3 191,88
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym        
- - od jednostek powiązanych        
- II. Odsetki w tym 2,98 5 417,15
(83,02%)
2 959,93
(-7,27%)
3 191,88
- - od jednostek powiązanych        
- III. Zysk ze zbycia inwestycji        
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji        
- V. Inne        
- K. Koszty finansowe        
- I. Odsetki w tym:        
- - dla jednostek powiązanych        
- II. Strata ze zbycia inwestycji        
- III Aktualizacja wartości inwestycji        
- IV. Inne        
- L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) 136 656,31 173 803,70
(-0,84%)
175 269,24
(-68,39%)
554 452,35
- M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)        
- I. Zyski nadzwyczajne        
- II. Straty nadzwyczajne        
- N. Zysk (strata) brutto (L-+M) 136 656,31 173 803,70
(-0,84%)
175 269,24
(-68,39%)
554 452,35
- O. Podatek dochodowy        
- P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)        
- R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 136 656,31 173 803,70
(-0,84%)
175 269,24
(-68,39%)
554 452,35
         
Okres sprawozdawczy od: 01.01.2010 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006
Okres sprawozdawczy do: 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
- Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)        
- A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        
- -od jednostek powiązanych        
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów        
- II. Zmiana stanu produktów        
- III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.        
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        
- B. Koszty działalności operacyjnej        
- I. Amortyzacja        
- II. Zużycie materiałów i energii        
- III. Usługi obce        
- IV. Podatki i opłaty w tym:        
- - podatek akcyzowy        
- V. Wynagrodzenia        
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe        
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        
- C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)        
- D. Pozostałe przychody operacyjne        
- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
- II. Dotacje        
- III. Inne przychody operacyjne        
- E. Pozostałe koszty operacyjne        
- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych        
- III. Inne koszty operacyjne        
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)        
- G. Przychody finansowe        
- I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym        
- - od jednostek powiązanych        
- II. Odsetki w tym        
- - od jednostek powiązanych        
- III. Zysk ze zbycia inwestycji        
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji        
- V. Inne        
- H. Koszty finansowe        
- I. Odsetki w tym:        
- - dla jednostek powiązanych        
- II. Strata ze zbycia inwestycji        
- III Aktualizacja wartości inwestycji        
- IV. Inne        
- I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H)        
- J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)        
- I. Zyski nadzwyczajne        
- II. Straty nadzwyczajne        
- K. Zysk (strata) brutto (I-+J)        
- L. Podatek dochodowy        
- M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)        
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M)        
 
Wygrane przetargi: (3 szt.)
 08.10.2012
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WRAZ Z OGRODZENIEM TERENU SCHRONISKA DLA ZUO JANIK SP. Z O.O.
Wartość559 936,93 PLN
ZamawiającyZakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o., 27-415 Kunów Janik, ul. Borowska 1, , tel.: 041 2620669, e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl
OpisPrzedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia schroniska dla zwierząt wraz z ogrodzeniem terenu schroniska dla ZUO Janik Sp. z o.o. Dostawa i montaż boksów dla zwierząt. Na istniejącej płycie żelbetowej, adaptowanej na potrzeby schroniska, zaprojektowano zamontowanie boksów dla zwierząt o wym. 3,0 x 1,5 m, o łącznej ilości 118 szt. Projektowane boksy zaprojektowano w 8 ciągach od 14 do 15 boksów, konstrukcji stalowej mocowanej do istniejącej płyty betonowej za pomocą kołków montażowych. Ściany boksów zaprojektowano z desek gr. 3 cm zabezpieczonych lakierobejcą w kolorze dębu i blachy zamontowanej do zamkniętych ram z kątownika. Ramy mocowane do słupków stalowych. Zamawiający dopuszcza zastąpienie przedniej ściany boksów schroniska wraz z furtką, zaprojektowanej z siatki ogrodzeniowej w ramach, przęsłami z drutu o średnicy 12 mm. z furtkami tej samej konstrukcji. Boksy zadaszone dachem na całej powierzchni, konstrukcji drewnianej krytej blachą trapezową powlekaną w kolorze jasno szarym, mocowaną do kątownika ram i słupków. Boksy należy wyposażyć w zamek lub kłódkę, wszystkie otwierane zamykane jednym kluczem. Przedmiotowe boksy dla zwierząt należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przy mocowaniu boksów należy uwzględnić nachylenie istniejącej płyty betonowej celem uzyskania jednolitego nachylenia połaci dachowej. Zamontowane boksy należy oznakować zgodnie z przeznaczeniem - rys. B-01 z wyciągu z dokumentacji technicznej - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ogrodzenie terenu schroniska. Wysokość ogrodzenia około 180 cm. Łączna długość ogrodzenia około 190 mb. Stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia wykonane z betonu C16/20 (B20) na głębokość 75 cm poniżej poziomu terenu. Słupy ogrodzenia wykonać z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50x50x5 mm. Długości każdego słupa 250 cm w tym 180 cm ponad cokołem. Górny koniec zaślepić blachą stalową. Część nieosłoniętą betonem pomalować farbą podkładową polimerową i emalią poliuretanową nawierzchniową w kolorze zielonym (RAL 6005). Ogrodzenie stalowe z siatki ocynkowanej o oczkach 50x50 mm z drutu ocynkowanego ?3 mm. Łączenie siatki ze słupkami za pomocą pręta stalowego np. przyspawanego punktowo do słupków. W ogrodzeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zamontować 1 bramę dwuskrzydłową z zamkiem o szerokości 300 cm, 4 furtki z zamkami o szerokości 120 cm. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wyciągiem z dokumentacji technicznej - stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ - Z przedmiotu zamówienia wyłączona jest dostawa i montaż pawilonów z przyłączami oznaczonych numerami 1, 2 i 3 na projekcie zagospodarowania i wyposażenie boksów w budy i podesty. - Wykonawca na etapie przygotowywania oferty i wyceny dostaw i robót stanowiących przedmiot zamówienia ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis zadania, które zobowiązany będzie wykonać w ramach złożonej oferty. W razie wątpliwości Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia. Brak zastrzeżeń ze strony Wykonawcy będzie traktowane jako akceptacja dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i jednocześnie stanowiącej podstawę wyceny. - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy atesty na użyte materiały do konstrukcji wyposażenia. - Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty podpisania odbioru przez strony. - Wykonawca winien wykazać się wykonaniem 2 dostaw, montaży w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Za dostawę, montaż odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, zamawiający uznaje dostawę, montaż lekkich konstrukcji stalowych, ogrodzeń i bram o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych wartości nie mniejszej niż 150 000 zł łącznie. - Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
 17.03.2011
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej huty żelaza w Starachowicach- Montaż krzeseł widowiskowych drewnianych.
Wartość12 140,00 PLN
ZamawiającyMuzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Wielkopiecowa 1, świętokrzyskie, tel.: 041 2754083, faks: 041 2754083, e-mail: ekomuzeum@op.pl
OpisZamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej huty żelaza w Starachowicach- Montaż krzeseł widowiskowych drewnianych polegające na dostarczeniu i zamontowani dodatkowych 50 sztuk siedzisk drewnianych identycznych z tymi, które były zamontowane w ramach zamówienia podstawowego.
 
 31.03.2010
Remont i adaptacja budynku kotłowni - roboty uzupełniające przy realizacji inwestycji: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej huty żelaza w Starachowicach
Wartość62 501,00 PLN
ZamawiającyMuzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Wielkopiecowa 1, świętokrzyskie, tel.: 041 2754083, faks: 041 2754083, e-mail: ekomuzeum@op.pl
OpisPrzedmiotem niniejszego zamówienia są prace remontowo - budowlane obejmujące budynek kotłowni - malowanie sufitów, wyciemnienie okien
 
 
 
 
- POWIĄZANIA OSOBOWE    Powiązania osobowe informują, w jakich firmach osoba X wystąpiła w składzie zarzadów, rad nadzorczych, prokurentów, likwidatorów, syndyków.
+ GHI SP. Z O.O.
25-901 CEDZYNA
(KRS 0000000097; NIP 664-197-28-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Stanowisko/Funkcja
29.12.2003 Powołano PREZES (Zarząd)
16.11.2004 Zmieniono WICEPREZES ZARZĄDU (Zarząd)
17.03.2008 Zmieniono PREZES ZARZĄDU (Zarząd)
 
Osoby współwystepujące w firmie GHI SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
KANIA ZBIGNIEW ZYGMUNT 42 Zarząd (PREZES ZARZĄDU) 16.11.2004 − 17.03.2008 (1217 dni) ARTECH + SP. Z O.O.
NEXTEND SP. Z O.O.
PEX-POOL PLUS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
SZCZAŁUBA MARCIN 35 Zarząd (WICEPREZES ZARZĄDU) 17.03.2008 − 21.06.2013 (1922 dni) GHI SP. Z O.O.
 
Dane finansowe 2005 − 2009:
Rok20092008200720062005
Przychody netto3 188 084,223 054 424,4666 888,00
Dynamika przychodów4,38 %413,96 %
Zysk netto219 567,2386 802,9516 831,22
Dynamika zysku netto152,95 %352,62 %
 
Na dzień: 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2005
- Bilans      
- A. Aktywa trwałe 14 338 370,15
(-5,32%)
15 144 369,02 1 815 609,68
- I. Wartości niematerialne i prawne      
- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych      
- 2. Wartość firmy      
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne      
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
- II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 338 370,15
(177,22%)
5 172 270,56 1 815 609,68
- 1. Środki trwałe 6 420 868,68
(24,14%)
5 172 270,56  
- a. Grunty w tym prawa wieczyste 1 553 934,38    
- b. Budynki, lokale i obiekty 4 717 201,36
(-4,06%)
4 916 943,24  
- c. Urządzenia techniczne i maszyny 60 082,04
(-72,73%)
220 360,36  
- d. Środki transportu 76 803,69
(305,58%)
18 936,63  
- e. Inne środki trwałe 12 847,21
(-19,86%)
16 030,33  
- 2. Środki trwałe w budowie 7 767 501,47   1 815 609,68
- 3. Zaliczki na środki trwałe 150 000,00    
- III. Należności długoterminowe      
- 1. Od jednostek powiązanych      
- 2. Od pozostałych jednostek      
- IV. Inwestycje długoterminowe   9 972 098,46  
- 1. Nieruchomości      
- 2. Wartości niematerialne i prawne      
- 3. Długoterminowe aktywa finansowe   6 598 463,46  
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe      
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach   6 598 463,46  
- i. udziały lub akcje      
- ii. inne papiery wartościowe   6 598 463,46  
- iii. udzielone pożyczki      
- iv. inne długoterminowe aktywa finansowe      
- 4. Inne inwestycje długoterminowe   3 373 635,00  
- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe      
- B. Aktywa obrotowe 2 874 757,17
(-41,72%)
4 932 360,35 47 845,02
- I. Zapasy 30 704,01
(-12,18%)
34 964,09  
- 1. Materiały      
- 2. Półprodukty i produkty w toku      
- 3. Produkty gotowe      
- 4. Towary 30 704,01    
- 5. Zaliczki na dostawy      
- II. Należności krótkoterminowe 655 771,71
(-65,76%)
1 915 200,37 1 074,85
- 1. Należności od jednostek powiązanych      
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty      
- i. Do 12 miesięcy      
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Inne      
- 2. Należności od pozostałych jednostek 655 771,71
(-65,76%)
1 915 200,37 1 074,85
- a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 52 053,51
(-88,63%)
457 669,28  
- i. Do 12 miesięcy 52 053,51    
- ii. Powyżej 12 miesięcy      
- b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS 101 774,95
(-89,36%)
956 536,91 1 074,85
- c. Inne 501 943,25
(0,19%)
500 994,18  
- d. Dochodzone na drodze sądowej      
- III. Inwestycje krótkoterminowe 2 184 367,45
(-26,68%)
2 979 230,89 46 770,17
- 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 184 367,45
(-26,68%)
2 979 230,89 46 770,17
- a. W jednostkach powiązanych      
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki      
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
- b. W pozostałych jednostkach 1 877 783,00
(-24,89%)
2 500 000,00  
- i. Udziały lub akcje      
- ii. Inne papiery wartościowe      
- iii. Udzielone pożyczki 1 877 783,00    
- iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   2 500 000,00  
- c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 306 584,45
(-36,03%)
479 230,89 46 770,17
- i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 305 637,45
(-36,22%)
479 230,89 46 770,17
- ii. Inne środki pieniężne 947,00    
- iii. Inne aktywa pieniężne      
- 2. Inne inwestycje krótkoterminowe      
- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 914,00
(32,01%)
2 965,00  
- Aktywa razem 17 213 127,32
(-14,26%)
20 076 729,37 1 863 454,70
- A. Kapitał (fundusz) własny 16 763 573,95
(-15,51%)
19 840 014,00