Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 543 682 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 975 firm

Miejscowo¶ę

 

Æmud¼ kolonia

: 10 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. KLUB SPORTOWY VICTORIA
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W ÆMUDZI
3. ZAK£AD PRZEMYS£U CUKIERNICZEGO ÆMUD¬

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 904 firm) Kujawsko-pomorskie (129 961 firm)
Lubelskie (120 975 firm) Lubuskie (97 531 firm)
³ódzkie (168 890 firm) Ma³opolskie (255 526 firm)
Mazowieckie (677 288 firm) Opolskie (78 254 firm)
Podkarpackie (125 957 firm) Podlaskie (77 633 firm)
Pomorskie (288 411 firm) ¶l±skie (502 078 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 285 firm) Warmińsko-mazurskie (105 826 firm)
Wielkopolskie (342 002 firm) Zachodniopomorskie (139 161 firm)