Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 556 735 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 121 353 firm

Miejscowo¶ę

 

Æmud¼ kolonia

: 10 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. KLUB SPORTOWY VICTORIA
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W ÆMUDZI
3. ZAK£AD PRZEMYS£U CUKIERNICZEGO ÆMUD¬

Województwa:
Dolno¶l±skie (271 063 firm) Kujawsko-pomorskie (130 367 firm)
Lubelskie (121 353 firm) Lubuskie (97 769 firm)
³ódzkie (169 477 firm) Ma³opolskie (256 680 firm)
Mazowieckie (681 591 firm) Opolskie (78 449 firm)
Podkarpackie (126 386 firm) Podlaskie (77 840 firm)
Pomorskie (289 230 firm) ¶l±skie (503 340 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 449 firm) Warmińsko-mazurskie (106 049 firm)
Wielkopolskie (343 158 firm) Zachodniopomorskie (139 534 firm)