Global Information Network

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Info Veriti Polska Adam Kniewski Spółka Jawna (dalej jako Info Veriti)

 1. Info Veriti dokłada starać, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Info Veriti przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.
 2. Info Veriti dokłada także starać, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale zbierane są z innego źródła, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Info Veriti dokłada starać, aby informacje te były w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.
 3. Poniżej znajdują się także informacje dotyczące tych sytuacji w których Info Veriti zbiera dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Takie informacje są z zasady przekazywane już na etapie zbierania danych osobowych, niemniej jednak w celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych i umożliwienia osobom łatwego pozyskania informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, informacje te znajdują się także w niniejszej Polityce.
 4. Z Info Veriti można skontaktować się poprzez adres email: infoveriti@infoveriti.pl lub pisemnie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa).
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@infoveriti.pl lub pisemnie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Info Veriti jest Ewa Wójcicka
 6. Zgodnie z pkt 3 niniejsza Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych następujących które obejmuje następujące kategorie osób:

  • Klienci Info Veriti, którzy korzystają z usług świadczonych przez Info Veriti.
  • Potencjalni lub byli klienci Info Veriti, wobec których prowadzone są działania marketingowe.

Informacja o przetwarzaniu danych klientów Info Veriti, którzy korzystają z usług świadczonych przez Info Veriti

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Info Veriti Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obsługa Serwisu Internetowego Sp. j. ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania Twoich danych (dane kontaktowe wskazane są powyżej).
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 4. W ramach współpracy podjętej z Info Veriti będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • kontaktu w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów zawartych z Info Veriti, przedstawiania ofert, składania zamówieć, odpowiadania na pytania, a także w związku z obsługą serwisu internetowego Info Veriti. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną, lub nasz prawnie uzasadniony interes - jeśli nie zawarłeś bezpośrednio umowy z nami, ale jesteś pełnomocnikiem lub reprezentantem podmiotu, który zawarł z nami umowę.
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz wsparcia sprzedaży naszych towarów i usług, w tym przekazywania Ci informacji na temat naszej oferty handlowej i działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działać marketingowych i zwiększania sprzedaży
  • realizacji potencjalnego postępowania reklamacyjnego wynikającego z przyjętego zgłoszenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości rozpatrzenia i ustosunkowania się do złożonej reklamacji
  • wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeć związanych z zawartą umową jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeć
 5. Okres przechowywania danych
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, lub którą zawarł podmiot w imieniu którego działasz, a także przez okres przedawnienia roszczeć z umowy
 7. Odbiorcy danych
 8. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 9. Okres przechowywania danych
 10. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 11. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
 12. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy - przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz przesłać te dane innemu administratorowi danych

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 13. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
 14. Jeśli jesteś stroną umowy lub reprezentantem bądź pełnomocnikiem podmiotu który zawiera umowę z Info Veriti podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych potencjalnych lub byłych klienci Info Veriti, wobec których prowadzone są działania marketingowe.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Info Veriti Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obsługa Serwisu Internetowego Sp. j. ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa.
  Możesz skontaktować się z nami lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania Twoich danych (dane kontaktowe wskazane są powyżej).
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 4. Twoje dane będą przetwarzane w celu marketingowym, podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
 5. Okres przechowywania danych
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia marketingu przez Info Veriti zostaną usunięte po cofnięciu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
 7. Odbiorcy danych
 8. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 9. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
 10. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody - przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 11. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
 12. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne w przypadku ich niepodania nie będziemy mogli dostarczyć Ci informacji na temat prowadzonej przez nas działalności.