Global Information Network

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Info Veriti Polska Adam Kniewski Spółka Jawna (dalej jako Info Veriti)

 1. Info Veriti dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Info Veriti przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.
 2. Info Veriti dokłada także starań, aby w razie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale z innego źródła, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO.
 3. Niekiedy może dochodzić do sytuacji w których bezpośrednie udzielenie informacji o których mowa w art. 14 RODO okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Info Veriti udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.
 4. Z Info Veriti można skontaktować się poprzez adres email: infoveriti@infoveriti.pl lub pisemnie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa).
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@infoveriti.pl lub pisemnie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Info Veriti jest Ewa Wójcicka
 6. Zgodnie z pkt 3 niniejsza Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych następujących które obejmuje następujące kategorie osób:

  • Osoby, których dane zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, czy Monitor Sądowy i Gospodarczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, czy Monitor Sądowy i Gospodarczy

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Info Veriti Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obsługa Serwisu Internetowego Sp. j. ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania Twoich danych (dane kontaktowe wskazane są powyżej).
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 4. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu wykonywania bieżącej działalności Info Veriti polegającej na udostępnianiu naszym Klientom informacji dotyczących przedsiębiorców w tym osób prawnych i powiązanych z nimi osób fizycznych (takich jak członkowie organów spółek prawa handlowego, prokurenci, wspólnicy spółek, itp.). W tym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość zbierania i udostępniania innym uczestnikom obrotu gospodarczego poprawnych, rzetelnych i wartościowych informacji dotyczących przedsiębiorców pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, w tym informacji dotyczących osób powiązanych z podmiotami prawa handlowego lub innymi podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Informacje udostępniane przez Info Veriti służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego dla Klientów Info Veriti.
 5. Źródło i kategorie danych
 6. Twoje dane w zakresie obejmującym dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko oraz numer PESEL, data urodzenia), a także inne dane dotyczące powiązania z danym podmiotem (takie jak rodzaj pełnionej funkcji) pochodzą z publicznie dostępnych źródeł takich jak baza Krajowego Rejestru Sądowego, czy Monitor Sądowy i Gospodarczy
 7. Odbiorcy danych
 8. Twoje dane będziemy dalej udostępniać naszym Klientom w celu realizacji umów, których jesteśmy stroną w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
  Poza klientami Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 9. Okres przechowywania danych
 10. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 11. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
 12. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.